Danh mục

Chỉnh sửa hình ảnh trên website

Ở góc trái màn hình nhấp tên của website > chọn Xem trang

Trang chuyển hướng ra trang web chính > nhấp sửa trang > chọn Edit with UX Builder

Nhấp đúp vào hình ảnh muốn hình chỉnh sửa > chọn change media

cửa sổ thư viện hình ảnh sẽ hiển thị , khách có thể tải tập tin lên hoặc chọn hình ảnh tại thư viện

Hoàn tất thao tác nhấp Apply để Lưu

Để lại bình luận