Danh mục

Chỉnh sửa Logo
Khách chọn theme option > Header > Logo & Site Identity

Vui lòng chờ cho trang chuyển hướng . Trang sẽ chuyển hướng như hình dưới , khách kéo xuống phần logo > Thay đổi tệp

Thư viện hình ảnh sẽ hiển thị , Khách có thể chọn hình tại thư viện hoặc up hình từ máy tính

Xong thao tác chọn Chọn tệp

Hoàn thành nhấn nút Lưu và Đăng

Để lại bình luận