Danh mục

Chỉnh sửa menu ngang

Nhấn giao diện > chọn menu

Tại cột trái , chọn các trang khách muốn hiển thị tại menu > tick vào ô vuông trước các trang >nhấn thêm vào menu

có thể nhấn giữ để di chuyển danh mục trên menu

Xong thao tác nhấn Lưu trình đơn


Để lại bình luận