Danh mục

Danh mục sản phẩm

 

  • Bước 1: Nhấn BẢNG QUẢN TRỊ.

  • Bước 2: Nhấn chọn DANH MỤC.

  • Bước 3: Nhấn  để thêm mới sản phẩm

: Sửa sản phẩm.

 : chọn sản phẩm, nhấn xóa sản phẩm

  • Bước 4: Tại mục TỔNG QUAN, nhập đầy đủ thông tin. Meta tag Titlegiống tên sản phẩm. Nhập ngôn ngữ Anh Nhật tương tự

  • Bước 5: Tại mục DỮ LIỆU, chọn Danh mục cha(chọn Không nếu là danh mục cha, ngược lại chọn danh mục cha cho nó), nhập Từ khóa SEO, với cú pháp Tên danh mục viết thường không dấu, ngăn cách nhau bởi dấu “–“.

  • Lưu ý: Check vào mục Cho lên trình đơn danh mục (Nếu trình đơn này sử dụng mặc định) 

 

Nhập từ khóa SEO và chọn hình ảnh đại diện cho danh mục (kích thước 848×132 px)

Chọn số cột của danh mục và thứ tự của danh mục đó

  • Bước 6: Nhấn  để hoàn tất.

Để lại bình luận