Danh mục

Danh mục thông tin

 

  • Bước 1: Nhấn Bảng Quản trị:

  • Bước 2: ChọnThông tin.

  • Bước 3: Chọn  để thay đổi.

  • Bước 4: Chỉnh sửa/Nhập các thông tin bắt buộc ở cả 3 ngôn ngữ.

Để lại bình luận