Danh mục

Lý do mail không xóa được là do hộp mail của khách bị đầy.
Do đó khách vui lòng đăng nhập vào admin quản trị của email server, chọn user bị đầy để tăng dung lượng lên 20MB hoặc 50MB.
Sau đó khách vào webmail để xóa mail được

Sau khi xoá khách vui lòng cài đặt hộp mail vào Outlook,
chọn chế độ 3 ngày để chỉ lưu trữ mail trên server online trong vòng 3 ngày, các mail cũ hơn 3 ngày tự động bị xoá đi trên server, nhưng nó đã được download và lưu trữ trong Outlook máy tính của khách.

Khách vui lòng vào link dưới để xem hướng dẫn cài đặt email vào outlook

Hướng dẫn cài email vào Outlook

Để lại bình luận