Danh mục

Hướng dẫn sử dụng mail user trên web mail

Link đăng nhập: mail.temien.com/mail

Ta sẽ thấy màn hình đăng nhập như hình dưới, ta nhập user và pass đã tạo ở mail admin

Ở web mail sẽ cung cấp đầy đủ các công cụ soạn emai gửi email như một phần mềm outlook hoặc thunderbird

 

Ngoài ra người dùng có thể sử dụng web mail để đổi mật khẩu email

Để đổi mật khẩu ta vào THIẾT LẬP CẤU HÌNH

Chọn Mật khẩu

Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới để đổi mật khẩu

Nếu không nhớ mật khẩu hiện tại thì ta phải đổi mật khẩu ở email Admin

Để lại bình luận