Danh mục

Thay đổi logo đối tác

  • Bước 1: Tại Bảng quản trị >> chọn Bố Cục >> Quảng cáo như hình

  • Bước 2: Tìm dòng Thương hiệu, nhấn  để sửa.

 

  • Bước 3: Chọn  để thay đổi hình ảnh. Chọn  để thêm hình ảnh.

Bước 4: Nhấn  để hoàn tất.

Để lại bình luận