Danh mục

Chỉnh sửa slider banner homepage

Ở góc trái màn hình nhấp tên của website > chọn Xem trang

Trang chuyển hướng ra trang web chính > nhấp sửa trang > chọn Edit with UX Builder

Chọn Slider > xổ xuống các hình ảnh hiện có trên silder

Nhấp vào icon chỉnh sửa tại hình ảnh muốn sửa

Nhấn Change media > hiển thị thư viện hình ảnh

Khách có thể tải hình lên hoặc chọn hình có sẵn tron thư việ hình ảnh

Hoàn tất thao tác nhấp Apply để Lưu


Để lại bình luận