Danh mục

Thêm/sửa tin tức

  • Bước 1: Nhấn Bảng Quản trị

  • Bước 2: Nhấn Tin tức-> chọn Tin tức.

  • Bước 3: Nhấn  để thêm tin tức

  • Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin tương tự các thao tác Thêm Sản Phẩm.

 

Ta nhập title và description.

Subdescription là phần sẽ hiện ra ở dưới title

 

 

Ở phần Dữ Liệu. Mục Catagories ta nhập vào Tin tức thì bài viết này sẽ xuất hiện ở phần Tin Tức.

 

Ở mục Image: Chọn hình ảnh đại diện cho Bài viết.

Ở Mục Banner: Chọn hình ảnh Banner cho Bài viết nếu muốn thay đổi hình ảnh Banner bên trong 1 bài viết. Nếu không chọn Banner cho bài viết, bài viết sẽ hiển thị hình ảnh mặc định.

SEO Keyword: nhập tiêu đề bài viết – Viết liền không dấu ngăn cách nhau bởi dấu -.

  • Bước 5: Nhấn  để hoàn tất.

Để sửa tin tức, ta chọn

Thay đổi tiêu đề và nội dung

Vào mục dữ liệu để thay đổi hình ảnh

Để lại bình luận