Danh mục

Hướng dẫn đăng nhập quản trị

  • Link web:tên miền
  • Link quản trị: tên miền/quantri
  • Mật khẩu quản trị:
    • User: quanly
    • Pass: …………….

Sau khi Login vào ta chọn Bảng Quản trị để thực hiện đổi Password quản trị Website nhằm tăng cường bảo mật cho Tài khoản quản trị Website.

Chọn tài khoản -> Tài Khoản -> Click   để sửa

Nhập Password mới và xác nhận lại Pass -> Kéo lên trên chọn nút  Lưu để đồng ý Pass mới.

Để lại bình luận